quote feed-section sponsor-promos cf show linkedin dugout

Terma Penggunaan

Dengan menggunakan laman web ini, pengguna ("pengguna" atau "anda") bersetuju untuk terma-terma berikut digunakan. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat penggunaan yang ditetapkan anda perlu keluar daripada laman web ini

Pemilikan

Laman web ini adalah satu-satunya laman web rasmi kelab peminat bola sepak manchester city -manchester city football club ("MCFC") dan dikendalikan dan diuruskan oleh Manchester City Football Club Ltd (no pendaftaran syarikat 00040946; pejabat berdaftar:. Stadium Etihad, Etihad Campus, manchester, M11 3FF). Semua kandungan laman web ini (termasuk segala grafik, teks, imej, gambar, gambaran, dan reka bentuk, pemilihan dan susunan daripadanya tanpa had) adalah dilindungi oleh hak cipta dan / atau tanda dagangan. Cap dagangan pemilikan yang lain dan nama-nama perdagangan yang dipaparkan di laman web ini dari semasa ke semasa dan kekal hak milik pemilik masing-masing.


Lesen terhad; sekatan

Anda diberi lesen terhad untuk memuat turun bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini untuk sebuah komputer peribadi, dan untuk mencetak salinan bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini, semata-mata untuk kegunaan peribadi, bukan komersial, dan memberikan semua hak cipta, cap dagangan dan notis lain hendaklah kekal seperti asal. Dalam semua kes MCFC mesti diakui sebagai sumber untuk bahan-bahan tersebut. Penggunaan bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini di mana-mana laman internet yang lain adalah dilarang sama sekali. Pemberian lesen terhad ini adalah tertakluk kepada persetujuan anda dengan mematuhi semua syarat-syarat penggunaan. Sebarang penggunaan lain daripada mana-mana bahan-bahan di laman web ini termasuk penghasilan semula (bagi apa-apa tujuan selain daripada yang dinyatakan di atas), pengubahsuaian, pengedaran atau penerbitan semula, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu sama ada MCFC atau IMG adalah dilarang sama sekali, dan merupakan pelanggaran hak milik bagi salah satu atau semua pengendali. Jika anda memuat turun apa-apa perisian dari laman web ini, perisian, termasuk apa-apa imej atau fail yang disertakan bersama atau dijana oleh perisian, dan data yang mengiringi perisian (secara kolektif, "perisian") adalah tertakluk kepada lesen terhad yang dinyatakan di atas. Pengendali dan / atau pembekal masing-masing (mengikut mana-mana yang berkenaan) hendaklah mengekalkan semua hak, hak milik, kepentingan dan hak-hak harta intelek perisian. Anda tidak boleh mengedar, menjual, atau menghantar perisian dan anda tidak dibenarkan untuk menukar, mengubahsuai atau menyesuaikan perisian, termasuk tetapi tidak terhad kepada menterjemah, mengasingkan jilid, kejuruteraan terbalik, membuka, atau mewujudkan kerja terbitan daripadanya.


Penafian

Laman web ini serta kandungannya adalah disediakan tanpa sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, sama ada tersurat atau tersirat. Setiap pengendali menafikan segala perwakilan dan jaminan termasuk sebagai contoh, tetapi tidak terhad kepada, kesesuaian bagi tujuan tertentu, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Di samping itu, tiada pengendali akan mewakili atau menjamin bahawa maklumat dan / atau kemudahan yang atau boleh diakses melalui laman web ini adalah tepat, lengkap atau semasa, atau bahawa laman web ini akan bebas daripada kecacatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada virus atau lain-lain unsur-unsur berbahaya. Pengguna laman web ini hendaklah menanggung semua kos yang timbul akibat daripada penggunaan laman web ini.


Had liabiliti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, tiada pengendali atau mana-mana pengarah yang berkaitan, pekerja, syarikat gabungan atau wakil-wakil lain  bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan (sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan sama ada disebabkan oleh kecuaian atau sebaliknya) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan, bahan-bahan di dalam dan / atau kemudahan atau perkhidmatan yang ditawarkan melalui laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada secara tidak langsung, kerugian atau ganti rugi khas atau berbangkit, kehilangan data, pendapatan, keuntungan atau peluang, kerugian atau kerosakan harta benda dan tuntutan pihak ketiga (walaupun mana-mana atau semua pengendali telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerugian atau kerosakan, atau kerugian atau kerosakan seperti itu boleh dianggar secara munasabah). Jika fasal ini tidak boleh dikuatkuasakan secara keseluruhan atau sebahagian dalam apa-apa bidang kuasa kerana undang-undang yang berkaitan, maka tidak ada perkara yang jumlah liabiliti kepada anda akan ditanggung oleh pengusaha dan pengarah yang berkaitan, pekerja, syarikat gabungan atau wakil-wakil lain untuk semua kerosakan, kerugian, dan tuntutan (sama ada dalam kontrak, tort (termasuk tetapi tidak terhad kepada kecuaian), atau sebaliknya) melebihi amaun yang dibayar oleh anda disebabkan oleh pengaksesan laman web ini. Tiada apa-apa dalam fasal ini boleh mengehadkan atau tidak termasuk apa-apa liabiliti bagi kematian atau kecederaan diri akibat kecuaian.


Ganti rugi


Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan melindungi semua pengusaha, pengarah, pegawai, kakitangan dan ejen daripada dan terhadap semua liabiliti, tuntutan, ganti rugi, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang timbul daripada: Penggunaan laman web ini ; apa-apa bahan yang anda pos, memuat naik, e-mel atau menghantar menggunakan laman web ini, atau pelanggaran anda, melanggar atau didakwa melanggar atau melanggar syarat-syarat penggunaan.


Kanak-kanak di bawah 16

Jika anda berumur di bawah 16, anda mesti meminta persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga anda sebelum anda:
Menge-mel laman web, atau meminta kami untuk menge-mel apa-apa kepada anda;

Menghantar apa-apa maklumat kepada kami;

Memasuki mana-mana kandungan atau permainan yang memerlukan maklumat mengenai anda atau menawarkan hadiah;

Menghantar sebarang maklumat mengenai mana-mana papan buletin atau memasuki mana-mana bilik sembang;

Membeli apa-apa secara online 


Dengan terus menggunakan laman web ini dan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan, anda mengesahkan yang anda telah mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga.

Pautan dari laman web ini


Laman web ini mempunyai pautan ke laman internet yang lain di web di seluruh dunia. Kami menyediakan pautan-pautan tersebut untuk kemudahan anda sahaja, dan kami tidak bertanggungjawab bagi kandungan mana-mana laman yang dikaitkan dengan laman web ini. Kami juga menafikan semua jaminan yang tersurat atau tersirat terhadap ketepatan, kesahihan, kebolehpercayaan atau kesahan mana-mana kandungan pada mana-mana laman yang lain, dan juga bahawa laman web itu akan bebas dari ancaman virus atau unsur-unsur berbahaya yang lain.


Meminda terma-terma penggunaan dan dasar privasi

Kami boleh menambah, menukar atau mengeluarkan mana-mana bahagian syarat-syarat penggunaan dan dasar privasi pada bila-bila masa tanpa notis. Sebarang perubahan kepada syarat-syarat penggunaan atau dasar privasi atau mana-mana syarat-syarat yang ditunjukkan di laman web ini akan terlaksana sebaik sahaja ia dipaparkan. Dengan terus menggunakan laman web ini selepas apa-apa perubahan diposkan, anda menyatakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Oleh itu, ia adalah merupakan tanggungjawab anda untuk memeriksa syarat-syarat penggunaan dan dasar privasi setiap kali anda menggunakan laman web ini, supaya anda boleh mengambil perhatian terhadap apa-apa pindaan yang kami boleh lakukan. Kami boleh menambah, mengubah, memberhentikan, menghapuskan atau menggantung mana-mana kandungan lain yang dipaparkan di laman web ini, termasuk ciri-ciri dan spesifikasi produk dan perkhidmatan yang dinyatakan atau digambarkan di laman web, secara sementara atau tetap pada bila-bila masa, tanpa notis dan tanpa liabiliti.


Undang-undang Terpakai

Bagi mereka yang memilih untuk mengakses laman web ini dikira berbuat demikian atas dasar risiko mereka sendiri dan atas inisiatif sendiri, serta bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang tempatan yang berkenaan. Syarat-syarat ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang England. Apa-apa pertikaian di bawah syarat-syarat ini hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah England (tertakluk kepada rayuan) dan dengan menggunakan laman web ini anda dikira menyerahkan kepada bidang kuasa mahkamah untuk tujuan itu dan mengenepikan mana-mana dan semua bantahan tentang bidang kuasa atau tempat di dalam mahkamah tersebut.


Rencam

Sebarang penepian mana-mana peruntukan syarat-syarat ini perlu dibuat secara bertulis dan ditandatangani bagi pihak MCFC atau IMG secara sah. Satu pengecualian mana-mana peruntukan di bawah ini tidak akan beroperasi sebagai penepian mana-mana peruntukan lain, atau pengecualian yang berterusan peruntukan yang sama pada masa hadapan. Jika mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten mendapati mana-mana peruntukan syarat-syarat ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan bagi apa-apa sebab maka peruntukan tersebut hendaklah menjadi tidak efektif sehingga penemuan-penemuan oleh mahkamah tanpa menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan yang sedia ada. Terma-terma ini mewakili keseluruhan persefahaman dan perjanjian antara pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini dan menggantikan mana-mana dan semua kenyataan sebelum ini, persefahaman atau perjanjian sama ada secara lisan atau bertulis, dan tidak boleh diubah suai kecuali secara bertulis, ditandatangani oleh anda bagi pihak MCFC .